Regler og vilkår

Medlemsregler i Fitness Syd

 §1. Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Fitness Syd. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Fitness Syd kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig. Ved tvivl, kan personalet i Fitness Syd, forlange at se legitimation på personer der opholder sig i centret.

Det er ikke tilladt at oprette sig med falske persondata (f.eks. falsk navn, adresse eller fødselsdato/personnummer). Alle oprettelser kontrolleres, og opdages snyd med persondata, vil medlemskabet blive lukket ned omgående, eller alternativt pålagt et gebyr, såfremt medlemskabet rettes til og fortsættes. Snyd med persondata bliver politianmeldt. Overtrædelse af regler om brug af medlemskab og adgang, medfører en kontrolafgift pr. overtrædelse pr. gang. Giver et medlem f.eks. to personer adgang til centret, gives der 2 x kontrolafgifter a´ 650kr.

§2. Medlemskort
Medlemskortet medbringes og indlæses ved indgangsdøren for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Fitness Syd, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse + 7 kr. i PBS-gebyr, automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Fitness Syd opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Fitness Syd sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Fitness Syd.

§5. Varighed/Medlemskab
Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse

Opsigelsesfrist for PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned.
Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde i Fitness Syd. Medlemskaber i bero kan ikke opsiges.

Alle ikke opsagte medlemskaber fortsætter altid automatisk. En afmeldelse af Nets Betalingsservice eller DIBS betragtes ikke som en gyldig opsigelse. Vi skal i lighed med din indmeldelse, også have en skriftlig opsigelse med din personlige underskrift eller opsigelse via Login på hjemmesiden. Opsigelse skal ske personligt og skriftlig i Fitness Syd og skal kvitteres af Fitness Syd’s personale eller opsigelse via Login på hjemmesiden. Såfremt der opstår tvivl om hvorvidt medlemskabet er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra Fitness Syd. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du betale løbende måned + 30 dage.

OBS. Du er ikke udmeldt blot fordi du stopper din betalingsaftale eller undlader at betale. Kontante forudbetalinger refunderes ikke. Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke opsige dit medlemskab via telefonisk eller mundtlig henvendelse.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Fitness Syd forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret/hjemmeside og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft §8. Træning og ophold i centret Fitness Syd er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Fitness Syd er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold iFitness Syd foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Fitness Syd.  Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytteFitness Syds faciliteter, hvis Fitness Syd har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klipklapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

§9. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer ellerFitness Syds ansatte, kanFitness Syd uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikket. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.
Fitness Syd forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag iFitness Syd samt på www.fitnesssyd.dk. Desuden kanFitness Syd samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den  helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hosFitness Syd. Fitness Syd tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Fitness Syd bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. Har du lånt en hængelås af Fitness Syd bedes den
tilbageleveret til receptionen.

§13. Personoplysninger mm.
Når du tegner et medlemskab i Fitness Syd, acceptere du at Fitness Syd indsamler og behandler oplysninger om dig. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger der er nødvendige for at levere vores ydelser til dig, samt administrere dit medlemskab. Fitness Syd opbevarer dine oplysninger, så længe gældende lov foreskriver dog min. 3 år, efter at dit medlemskab er afsluttet. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde at  oplysningerne ikke længere kan identificere dig. Fitness Syd forbeholder sig retten til at videoovervåge centret.

§14. Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på telefon 74 43 44 50 på hverdage indtil kl. 15, via www.fitnesssyd.dk. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 50 [CENTEROPSÆT] ved kontantkort mister du [CENTEROPSÆT] dags træning.

Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt. Fitness Syd kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter & først til mølle ”-princippet. Fitness Syd har ret til at aflyse hold med for få deltagere (under 7 deltagere).

§15. Fremmøde
Fremmøde til aerobic-, cykel- eller andre former for holdtræning skal ske senest 15 minutter før timens start. Fremmøde til aftale med fitness-instruktør skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig i receptionen eller på touchscreen ved receptionen.

§16. Venteliste
Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest [CENTEROPSÆT] timer før holdstart. Er det et morgenhold, vil du få besked aftenen før senest kl. 21.30. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§17. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen
Før du begynder din træning hos os, beder vi dig lave en aftale med en af vore fitness-instruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne.

§18. Fitness Syd er medlem af Anti Doping Danmark
Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver håndteret af Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.